Close

Tenure of Collectors

Details of tenure of posted collectors at district Sidhi
S.No. Name of Collecter Tenure
1 Shri Surya Narayan Singh 15-08-1947 08-12-1948
2 Shri Devendra Singh 09-12-1948 06-05-1949
3 Shri Ramnath Singh 07-05-1949 17-06-1950
4 Shri M. N. Jutsi 19-06-1950 01-03-1952
5 Shri Kanti Choudhary 13-03-1952 21-07-1953
6 Shri Ramnath Singh 29-08-1953 01-03-1956
7 Shri Venkatesh Acharya 02-03-1956 ’01-10-1956
8 Shri S K Sen 01-11-1956 08-06-1959
9 Shri B M Joshi 09-06-1959 28-02-1960
10 Shri Ramnath Singh 07-06-1960 18-05-1961
11 Shri Jagannath Prasad Mishra 12-06-1961 17-05-1962
12 Shri S G Naidu 18-05-1962 31-05-1965
13 Shri S P Gupta 04-06-1965 20-06-1966
14 Shri S C Behar 20-06-1966 31-12-1967
15 Shri N V Lohani 05-01-1968 06-03-1969
16 Shri Ashok Bajpai 07-03-1969 24-10-1970
17 Shri V N Saxena 24-10-1970 24-07-1971
18 Shri S M Dev 25-07-1971 25-05-1973
19 Shri Satish Chandra Jain 05-06-1973 21-10-1974
20 Shri A P K Jogi 22-10-1974 04-10-1977
21 Shri J P I Singh 05-10-1977 04-10-1977
22 Shri K Sankar Narayanan 12-01-1979 20-10-1980
23 Shri Vinay Shukla 21-10-1980 24-10-1981
24 Shri Dilip Mehra 25-10-1981 09-04-1982
25 Shri Sumit Bose 26-06-1982 18-07-1983
26 Shri R Parashuram 18-07-1983 08-06-1984
27 Shri Ashok Das 19-06-1984 04-06-1987
28 Shri Rakesh Agarwal 08-06-1987 08-07-1988
29 Shri S V Iyer 08-07-1988 26-02-1989
30 Shri Pravesh Sharma 07-03-1989 26-12-1989
31 Shri Ajay Singh 26-12-1989 24-05-1990
32 Shri T D Gaurkhede 31-05-1990 03-10-1991
33 Shri H L Prajapati 03-10-1991 11-08-1994
34 Shri Ajay Tirkey 11-08-1994 27-11-1995
35 Shri Praveen Garg 27-11-1995 10-07-1997
36 Shri Bhanu Prakash Singh 17-07-1997 05-06-1999
37 Shri Vishwamohan Upadhyay 05-06-1999 21-06-2000
38 Shri S N Mishra 21-06-2000 10-06-2002
39 Shri Pankaj Agarwal 14-06-2002 26-07-2003
40 Shri Arun Kochar 28-07-2003 13-01-2004
41 Shri Subhash Jain 16-02-2004 12-07-2004
42 Mrs. Pallavi Jain Govil 12-07-2004 26-10-2004
43 Shri Mukesh Chand Gupta 26-10-2004 08-06-2005
44 Shri Sukhveer Singh 08-06-2005 27-06-2007
45 Shri Kedar Sharma 27-06-2007 14-07-2009
46 Shri S P S Saluja 16-07-2009 24-04-2010
47 Shri S N Sharma 24-04-2010 11-11-2011
48 Dr. Masood Akhtar 18-11-2011 26-06-2013
49 Ms. Swati Meena 01-07-2013 11-08-2014
50 Shri Vishesh Gadpale 19-08-2014 20-07-2016
51 Shri Abhay Verma 21-07-2016 25-06-2017
52 Shri Dilip Kumar 25-06-2017 23-12-2018
53 Shri Asbhishek Singh 23-12-2018 07-08-2019
54 Shri Ravindra kumar Choudhary 21-08-2019 07-09-2021
55 Shri Mujeebur Rehman Khan 07-09-2021 08-11-2022
56 Shri Saket Malviya 09-11-2022 14-03-2024
57 Shri Swarochish Somavanshi 14-03-2023